Privatekonomi Spara
Photo of author

Skatter 2021 här är vad som ändras

Ändrade skatter2021. Den 1 januari 2021 träder en rad skatteförändringar i kraft. Här följer några exempel på ändrade skatter 2021.

Ändrade skatter 2021

Ändrade skatter 2021: här är listan

 • Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdraget höjs
 • Skattereduktion för installation av grön teknik
 • Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
 • Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare
 • Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost i särskilda fall
 • Public service-avgiften sänks
 • Förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
 • Beräkningen av förmånsvärdet för fri kost ändras
 • Det blir utvidgad tidsgräns för expertskatt
 • Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna

Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdraget höjs

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor. De nya tjänsterna är tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning, en möbleringstjänst, en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning samt en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per beskattningsår.

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

Uppskovsräntan tas bort för att skjuta på beskattningen av bostadsvinsten. Både befintliga och framtida uppskov ska omfattas av de nya reglerna.

Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare

Det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år ändras så att den skillnad i beskattning mellan pension och löneinkomst som jobbskatteavdraget har medfört i princip tas bort. Det innebär att grundavdraget höjs för alla med inkomster mellan 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För dem med inkomster över 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För personer med inkomster över 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras.

Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost i särskilda fall

Det införs skattefrihet för förmån av kost i särskilda fall. Förändringen föranleds av de matgåvor som har lämnats till framför allt vårdanställda i samband med coronapandemin. Exempel från tidigare år är matgåvor som har lämnats till personer som arbetat med att släcka skogsbränder. Detta träder i kraft den 1 januari 2021 men tillämpas retroaktivt för förmåner som lämnats efter den 31 mars 2020.

Public service-avgiften sänks

Public service-avgiften sänks från 2,092 inkomstbasbelopp till 1,950 inkomstbasbelopp.
Det innebär att Public service-avgift ska betalas med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till en inkomst som motsvarar 1,950 inkomstbasbelopp för beskattningsåret.

Förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Ändringen innebär att 183-dagarsregeln i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte ska tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft för arbete i Sverige. Det införs också en skyldighet för utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige att dels göra skatteavdrag från den ersättning som betalas ut för arbete i Sverige, dels lämna särskilda uppgifter till Skatteverket.

Ytterligare förändringar

 • Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta från årsskiftet.
 • Det blir utvidgad tidsgräns för expertskatt, skattelättnaden utvidgas från att gälla högst tre år till att gälla högst fem år.
 • Beräkningen av förmånsvärdet för fri kost ändras, kostförmån för en hel dag ska beräknas till ett belopp som motsvarar 0,52 procent av prisbasbeloppet.

Nu har du läst om de ändrade skatter 2021.

Sänk dina fasta kostnader